Plastične separatore masti i ulja proizvodimo tehnologijom spiralnog namotavanja polieteilena visoke gustine. Separatori masti i ulja služe za odvajanje masnoće iz otpadnih voda pre nego što one odu u kanalizaciju. Na taj način se kanalizacioni odvodi štite od zapušavanja čime se obezbeđuje normalan rad kanalizacionog sistema. Ukoliko bi se masne otpadne vode direktno ispuštale u kanalizaciju, masnoća koju sadrže bi se taložila na zidovima kanalizacione cevi i postepeno smanjivala prečnik propuštanja otpadne vode što na kraju dovodi do začepljena. Separatori masti i ulja na ovaj način predstavljaju vrstu preventivne zaštite koja je važna za zdravlje ljudi i okruženja.
Mogu se postaviti nadzemno ili podzemno, u zavisnosti od potrebe i uslova koje diktira mesto na kome je potrebno separator ugraditi. Prilikom montaže bira se mesto koje je idealno udaljeno od mesta ulaza masne otpadne vode kako bi se postigli pogodni temperaturni uslovi koji utiču na efikasnost separacije.

Principi rada separatora masti i ulja

U zavisnosti od vrste zaprljanosti mogu se koristiti separatori masti i ulja koji rade na različitim principima i to:

  • gravitacioni separatori
  • separatori sa koalescentnim filterom
  • separatori sa biološkim sunđerom

Gravitacioni separatori funkcionišu na principu taloženja usled različite specifične gustine vode i ulja. Sastoje se od dve komore. Ulaskom otpadne vode u prvu komoru smiruje se tok i dolazi do taloženja mulja od čestica peska, zemlje i drugih nečistoća, nakon čega se u drugoj komori od vode odvajaju masti i ulja.

Separatori sa koalescentnim filterom su takođe sastavljeni od dve komore. Prva komora služi za odvajanje mulja dok se u drugoj odvajaju masti i ulja uz dodatno filtriranje. Koalescentni filter se postavlja između komora i ima ulogu da pospeši separaciju odnosno učini je efikasnijom. Filter hvat sitne čestice ulja, gde se one spajaju u veće i kao lakše od vode isplivavaju na površinu vode. Na ovaj način prećišćavanja se sadržaj masti i ulja u otpadnoj vodi nakon separacije svodi na manje od 5mg/l.

Separacija sa biološkim sunđerom je još veće efikasnosti. Biološki sunđer je tip filtera koji hvata još finije čestice masti i ulja. Kroz njega prolazi tok koji je prethodno prošao kroz koalescentni filter, tako da se finalno dobija otpadna voda sa koncentracijom ulja od 0,2 mg/l do 0,5 mg/l.

Izbor i veličina separatora masti i u lja

Opšte karakteristike separatora određene su karakteristikama polietilena visoke gustine i tehnologijom poizvodnje. Lagani su, jednostavni za upotrebu, montažu i transport, dugog veka trajanja što ih čini ekonomičnim i ekološki prihvatljivim rešenjem tamo gde postoji potreba za prečišćavanjem otpadnih voda.

Izbor i veličina separatora određena je: količinom otpadne vode koju treba prečistiti, gustinom i tipom masti i ulja koju treba ukloniti, dinamikom proticanja (periodično ili konstantno) i vrstom drugih nečistoće u otpadnoj vodi.
Tokom eksploatacije separatore je neophodno na propisan način čistiti i održavati kako bi se održala njihova efikasnost. Pražnjenje separatora, čišćenje komora i filtera, odnošenje dobijene otpadne vode iz separatora i ponovno puštanje u rad, važno je da obavljaju samo ovlašćena stručna lica na način koji je propisan i dozvoljen.

Ukoliko vam je potrebno prečišćavanje otpadne vode najbolje je da nas sada kontaktirate putem e-maila ili telefona. Možete i zakazati termin za neobavezan sastanak. Naš tim je uvek na raspolaganju za sva vaša pitanja.